மகிழ்ச்சி


அவள் என் மீது பேரன்பு கொண்டிருக்கிறாள் என்றேன்
அன்பில் என்ன பேரன்பு சிற்றன்பு என்றார்
அவள் என் மீது அன்பு கொண்டிருக்கிறாள்
என் மீது அன்பு கொண்டிருக்கிறாள் என்பதில் சுரண்டல் உள்ளது
அவள் அன்பானவள்

அன்பானவள் என்பது முழுமையை முன்வைக்கிறது
சரிதான் , அவள் பேரழகி
மற்ற பெண்களை சிறுமைப்படுத்துகிறீர்கள்
அவள் அழகி
அவள் என்பதே பிழை
அழகு என்பது உங்கள் மதிப்பீடு
வட்டம் எல்லாம் சதுரம் ஆகாது
என்ன
எல்லா சதுரங்களிலும் வட்டம் உண்டு
புரியவில்லை
மகிழ்ச்சி என்றேன்.


No comments: