மனித மனம்

மனித மனம் உண்மையில் எதற்காக அவாவுகிறது.காமம், பணம், கீழ்மையும் தீமையும்...... இன்பத்திற்காக அவாவுகிறது.


மனித மனத்தின் அவாவுதல்.அற்புதமான குறும்படம்.


இன்பத்திற்கான அவாவுதல்


No comments: