பிரபஞ்சம்
என் மகன்
என் தந்தை
என் தந்தை
என் மகன்.
நான் தந்தை.
நான் மகன்.


No comments: