ட்டய்கு ரியோக்கன் கவிதைகள் (2)
மறத்தல்

நீ என்னை மறந்துவிட்டாயா
அல்லது இந்த பாதையை தொலைத்துவிட்டாயா
நான் உனக்காக காத்திருக்கிறேன்
எல்லா நாட்களும், ஒவ்வொரு நாளும்
ஆனால் நீ தோன்றுவதில்லை.

Have you forgotten me?

have you forgotten me
or lost the path here?
i wait for you
all day, every day
but you do not appear.

ஒர்மை அற்று

ஒர்மை அற்று
பூக்கள் கவர்கின்றன வண்ணத்துப்பூச்சிகளை.
ஒர்மை அற்று
வண்ணத்துப்பூச்சிகள் வருகின்றன மலர்களிடம்.
இருப்பினும் பூக்கள் மலரும் போது
வண்ணத்துப்பூச்சிகள் வருகின்றன
வண்ணத்துப்பூச்சிகள் வரும் போது
பூக்கள் மலர்கின்றன.

No Mind

With no mind, flowers lure the
butterfly;
With no mind, the butterfly visits
the blossoms.
Yet when flowers bloom, the butterfly
comes;
When the butterfly comes, the
flowers bloom.


No comments: